el-table多选框有时需要禁用,selectable为true此行数据不禁用,为false则本行禁用
在这里插入图片描述
判断是否禁用方法函数:
在这里插入图片描述

<el-table-column type="selection" :selectable="selectable" width="40"></el-table-column>
methods:{
	 selectable(row, index) {
			//unselectableList为需要禁用的数组,需要禁用的数组中与本页数据无相匹配的数据的数据返回true(本行不禁用),
			//反之返回false(本行禁用)
            return this.unselectableList.findIndex(item => item.id == row.id) === -1
        }
}
Logo

基于 Vue 的企业级 UI 组件库和中后台系统解决方案,为数万开发者服务。

更多推荐