1. D2admin

开源地址:https://github.com/d2-projects/d2-admin

文档地址:https://d2.pub/zh/doc/d2-admin/

效果预览:https://d2.pub/d2-admin/preview/#/index

开源协议:MIT

b5d683b082054470fd79231a5788cb04.png

2. vue-element-admin

开源地址:https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin

文档地址:https://panjiachen.github.io/vue-element-admin-site/zh/

效果预览:https://d2.pub/d2-admin/preview/#/index

开源协议:MIT

a1182d43fa67936b4a9f157338114deb.png

3. JEECG-BOOT

开源地址:https://github.com/zhangdaiscott/jeecg-boot

文档地址:https://panjiachen.github.io/vue-element-admin-site/zh/

效果预览:http://boot.jeecg.com/

开源协议:Apache-2.0 License

7e7a47c4789214150fdd76422d7327e3.png

4. GIN-VUE-ADMIN

开源地址:https://github.com/flipped-aurora/gin-vue-admin

文档地址:https://www.gin-vue-admin.com/

效果预览:http://demo.gin-vue-admin.com/#/layout/dashboard

开源协议:Apache-2.0 License

94635a9c4a18ab1c6f0b1289e3db9a65.png

5. vue-admin-beautiful

开源地址:https://github.com/chuzhixin/vue-admin-beautiful

文档地址:https://www.gin-vue-admin.com/

效果预览:http://beautiful.panm.cn/

开源协议:MPL-2.0 License

d2e0b3bb0dc26ab25d70c68d9fd98a85.png

6. Dcat-admin

开源地址:https://github.com/jqhph/dcat-admin

文档地址:http://www.dcatadmin.com/

效果预览:http://103.39.211.179:8080/admin

开源协议:MIT License

0279dc52469cb2d57b85203e7f16baa6.png

7. RuoYi

开源地址:https://gitee.com/y_project/RuoYi

文档地址:https://doc.ruoyi.vip/

效果预览:https://vue.ruoyi.vip/index

开源协议:MIT License

8e3fa601ee540fe2ada5d8ba8e978576.png

8. renren-fast-vue

开源地址:https://gitee.com/renrenio/renren-fast-vue

文档地址:https://www.renren.io/guide

效果预览:http://demo.open.renren.io/renren-fast/#/home

开源协议:MIT License

a6f4559752ced5e40c6eaf9e8ec99570.png

9. ant-design-pro

开源地址:https://github.com/ant-design/ant-design-pro

文档地址:https://pro.ant.design/index-cn/

效果预览:https://pro.ant.design/

开源协议:MIT License

10. iview-admin

开源地址:https://github.com/iview/iview-admin

文档地址:https://lison16.github.io/iview-admin-doc/

效果预览:https://admin.iviewui.com/home

开源协议:MIT License

d15956bd1152dad7fab7ff341d3593fc.png

11. material-dashboard

开源地址:https://github.com/creativetimofficial/material-dashboard#demo

文档地址:https://demos.creative-tim.com/material-dashboard/docs/2.1/getting-started/introduction.html

效果预览:https://demos.creative-tim.com/material-dashboard/examples/dashboard.html

开源协议:MIT License

1229e7d9b4e81e427ea5b09276bb086c.png

12.EAdmin

开源地址:https://github.com/suruibuas/eadmin

文档地址:http://doc.eadmin.com.cn/

效果预览:http://www.eadmin.com.cn/

开源协议:无

1e2cb4139bcb87e502b82db5d13ae3e9.png

暂时整理这么几个后面遇到更好的再整理,如果大家有好的也欢迎评论区下面推荐.

来源:toutiao.com/i6865688485706072580

Logo

秉承“创新、开放、协作、共享”的开源价值观,致力于为大规模开源开放协同创新助力赋能,打造创新成果孵化和新时代开发者培养的开源创新生态!支持公有云使用、私有化部署以及软硬一体化私有部署。

更多推荐