1. D2admin

开源地址:https://github.com/d2-projects/d2-admin

文档地址:https://d2.pub/zh/doc/d2-admin/

效果预览:https://d2.pub/d2-admin/preview/#/index

开源协议:MIT

fb44b87c91f4ff1276429efb1bab4c0e.png

2. vue-element-admin

开源地址:https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin

文档地址:https://panjiachen.github.io/vue-element-admin-site/zh/

效果预览:https://d2.pub/d2-admin/preview/#/index

开源协议:MIT

a6a4fd719eaa1874288d4b1fe0cc3a20.png

3. JEECG-BOOT

开源地址:https://github.com/zhangdaiscott/jeecg-boot

文档地址:https://panjiachen.github.io/vue-element-admin-site/zh/

效果预览:http://boot.jeecg.com/

开源协议:Apache-2.0 License

4dfdeb07010b387db1ae49b320f5e564.png

4. GIN-VUE-ADMIN

开源地址:https://github.com/flipped-aurora/gin-vue-admin

文档地址:https://www.gin-vue-admin.com/

效果预览:http://demo.gin-vue-admin.com/#/layout/dashboard

开源协议:Apache-2.0 License

72b772255bd9b26dbd71362830578d01.png

5. vue-admin-beautiful

开源地址:https://github.com/chuzhixin/vue-admin-beautiful

文档地址:https://www.gin-vue-admin.com/

效果预览:http://beautiful.panm.cn/

开源协议:MPL-2.0 License

f0c2a2ff7b4160f449f65dc13331a5ee.png

6. Dcat-admin

开源地址:https://github.com/jqhph/dcat-admin

文档地址:http://www.dcatadmin.com/

效果预览:http://103.39.211.179:8080/admin

开源协议:MIT License

3947c7a03edd0ed3584857674fa1d9dc.png

7. RuoYi

开源地址:https://gitee.com/y_project/RuoYi

文档地址:https://doc.ruoyi.vip/

效果预览:https://vue.ruoyi.vip/index

开源协议:MIT License

836b68a86a301631bae8586a6edb6050.png

8. renren-fast-vue

开源地址:https://gitee.com/renrenio/renren-fast-vue

文档地址:https://www.renren.io/guide

效果预览:http://demo.open.renren.io/renren-fast/#/home

开源协议:MIT License

53d3f0f1e192a5cbc11b101081c5f55d.png

9. ant-design-pro

开源地址:https://github.com/ant-design/ant-design-pro

文档地址:https://pro.ant.design/index-cn/

效果预览:https://pro.ant.design/

开源协议:MIT License

10. iview-admin

开源地址:https://github.com/iview/iview-admin

文档地址:https://lison16.github.io/iview-admin-doc/

效果预览:https://admin.iviewui.com/home

开源协议:MIT License

47852ec50aafab3253c911c2ae5b35f9.png

11. material-dashboard

开源地址:https://github.com/creativetimofficial/material-dashboard#demo

文档地址:https://demos.creative-tim.com/material-dashboard/docs/2.1/getting-started/introduction.html

效果预览:https://demos.creative-tim.com/material-dashboard/examples/dashboard.html

开源协议:MIT License

e1cfd8b996cb7893280ea83636f942d2.png

12.EAdmin

开源地址:https://github.com/suruibuas/eadmin

文档地址:http://doc.eadmin.com.cn/

效果预览:http://www.eadmin.com.cn/

开源协议:无

21ac2c62bb0d2259687f335d7a28ebd4.png

暂时整理这么几个后面遇到更好的再整理,如果大家有好的也欢迎评论区下面推荐.

来源:toutiao.com/i6865688485706072580


【END】

如果看到这里,说明你喜欢这篇文章,请转发、点赞。微信搜索「web_resource」,关注后回复「进群」或者扫描下方二维码即可进入无广告交流群。

↓扫描二维码进群↓

35d2390f3913a25ee1fe1481454c2cb3.png

Logo

秉承“创新、开放、协作、共享”的开源价值观,致力于为大规模开源开放协同创新助力赋能,打造创新成果孵化和新时代开发者培养的开源创新生态!支持公有云使用、私有化部署以及软硬一体化私有部署。

更多推荐